skip to Main Content
WODC Rapport Evaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

WODC Rapport evaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Eind 2018 hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het realiseren van een landelijk netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor migranten zonder recht op verblijf of Rijksopvang. Het doel van deze Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is te komen tot een bestendige oplossing en perspectief voor de betrokkenen. Er is gekozen voor een gezamenlijk ontwikkeltraject tussen Rijk en gemeenten, waarbij gestart is met een pilot in vijf gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht. De pilotperiode van de LVV loopt eind 2022 ten einde. Dit geeft aanleiding voor een eindevaluatie over deze periode. Deze is te lezen in het onlangs verschenen rapport van het WODC met als doel inzicht te krijgen in de effectiviteit van de pilot LVV en daaruit lessen te trekken voor de toekomst.
Back To Top