skip to Main Content

Werkwijze

Perspectief

De basis van ons werk is vertrouwen, het uitganspunt perspectief. Wanneer een persoon via een externe organisatie bij ons is aangemeld en is goedgekeurd door de Stichting INLIA, volgt een intakegesprek. We kijken samen met de cliënt welke stappen er zijn om uit de situatie te komen. We onderzoeken de mogelijkheid van een (nieuwe) asielprocedure en we kijken of we kunnen helpen met terugkeer naar het land van herkomst.

Opvang

Omdat er vaak een wachtlijst is, kan het soms even duren voordat iemand daadwerkelijk in de opvang geplaatst kan worden. De SNDVU heeft verspreid over Utrecht 21 woningen waar we onze cliënten opvangen, dit zijn aparte mannen- en vrouwenhuizen. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in huis en dragen zorg voor het schoonhouden van de woning. Als er onderling problemen zijn, kunnen zij terecht bij een van de woonbegeleiders. Samen met de bewoners zal worden gezocht naar een oplossing. Daarbij gaan medewerkers woonbegeleiding, onze vrijwilligers en stagiaires regelmatig op huisbezoek om te kijken hoe het samenleven in de huizen verloopt. Als er iets kapot is in huis, komt de huismeester langs om dit te verhelpen.

Sociaal-juridische begeleiding

Als een persoon bij ons is aangemeld, zal gelijk worden aangevangen met het sociaal-juridische begeleidingstraject. Iedere cliënt wordt gekoppeld aan een van onze sociaal-juridische medewerkers, die vanaf dat moment zijn contactpersoon is. Samen kijken ze wat er procedureel gezien nog voor mogelijkheden zijn. Er wordt een goede advocaat gezocht en een plan van aanpak opgesteld. Als alle juridische mogelijkheden voor een verblijfsvergunning zijn uitgeput, zal er worden gesproken over terugkeer. Wij brengen de cliënt in contact met organisaties die hem hierbij kunnen begeleiden. Ook wij ondersteunen de cliënt waar mogelijk in dit traject. Maar de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid blijft bij de cliënt zelf. Onze begeleiding is gebaseerd op vertrouwen en niet op dwang. Wel kan het ontbreken van perspectief en motivatie van de cliënt betekenen dat wij op een bepaald moment genoodzaakt zijn onze ondersteuning te beëindigen.

Spreekuur

Twee wekelijks is er een vast moment dat onze cliënten langskomen om leefgeld te halen. Met dit geld voorzien zij in hun levensonderhoud. Tijdens het spreekuur is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het bespreken van problemen. De spreekuren worden mede bemenst door een team van vrijwilligers.

Sociale Activering

De mogelijkheden om ongedocumenteerden daadwerkelijk te activeren en kennis en ervaring mee te geven zijn beperkt. Dit komt door beleidsmatige en wettelijke regels. Gelukkig is er de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor activering. Met met het Utrechtse Raadsbesluit ‘Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden’
dat in 2018 is genomen, is activering meer centraal komen te staan. Met diverse Utrechtse hulporganisaties voor ongedocumenteerden, waaronder de SNDVU, is de werkgroep Project Aan de Slag (PAS) opgericht. Met de werkgroep PAS proberen we op verschillende gebieden (onderwijs, praktijktrajecten, ervaringsplekken etc.) knelpunten helder te krijgen om vervolgens te lobbyen bij gemeente en indien nodig bij het ministerie Op deze wijze wordt geprobeerd om mogelijkheden voor ongedocumenteerden te verruimen.

Wij zijn er van overtuigd dat het creëren van een actieve houding en het meegeven van kennis en ervaring ervoor zorgt dat ongedocumenteerden beter in staat zijn om na te denken over en te werken aan hun toekomst. Dit draagt bij aan terugkeer naar het land van herkomst dan wel snelle inburgering na het alsnog verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Onze activering bestaat nu vooral uit het aanbieden van dagbesteding (sport, gitaarles, Nederlandse les, computerles, etc.) met daarnaast een aantal (reguliere) plekken waar mensen echt ervaring en kennis kunnen opdoen in een bepaald vakgebied. Een enkeling wordt toegelaten tot het reguliere onderwijs en krijgt de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

Back To Top