skip to Main Content

Onze bewoners

SNDVU ondersteunt mensen die eerder in Nederland asiel hebben aangevraagd, maar uitgeprocedeerd zijn geraakt en geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen. Hun achtergronden en situatie is heel divers; zij zijn afkomstig uit verschillende landen, hebben uiteenlopende asielmotieven, (medische) problemen en juridische (on)mogelijkheden. Dit maakt dat geen situatie hetzelfde is en daarom ook de oplossing niet. Ze hebben één ding gemeen: zij hebben geen recht op overheidsvoorzieningen, mogen niet werken en zouden zonder hulp van de SNDVU op straat moeten leven.

De situaties waarin onze cliënten zich bevinden, lijken soms uitzichtloos. Vaak zijn zij al jaren in Nederland en hebben een tijd op straat gezworven of in een eigen netwerk verbleven. De vaak langdurige onzekerheid is deprimerend.

Een voorbeeld van een cliënte die al jaren in onzekerheid verblijft is Leyla, lees hier haar verhaal.

Het is belangrijk te beseffen dat de term ‘uitgeprocedeerd’ misleidend kan zijn. Uitgeprocedeerd betekent namelijk niet automatisch dat alle juridische mogelijkheden uitgeput zijn. Zo heeft iedereen het recht om tegen een afgewezen asielverzoek in beroep te gaan of een opvolgende asielaanvraag te doen. Een opvolgende asielaanvraag dient echter wel goed onderbouwd te zijn met nieuwe feiten en omstandigheden, om te voorkomen dat de aanvraag direct buiten behandeling wordt gesteld en betrokkene direct (weer) op straat belandt.

Voorbeelden van situaties waarin onze cliënten zich bevinden:

Cliënten van wie tijdens de asielaanvraag niet het volledige vluchtverhaal is gehoord/meegewogen.
Veel van onze cliënten hebben te kampen met fysieke en psychische klachten die een direct gevolg zijn van heftige gebeurtenissen in hun land van herkomst (vaak oorlogsgebied) of tijdens hun vlucht naar Europa. Het kan voorkomen dat hier tijdens een asielprocedure onvoldoende rekening mee wordt gehouden. Lees hier de verhalen van Momo en Flore.

Cliënten met ernstige medische problemen.
Meerdere van onze cliënten hebben een posttraumatische stress-stoornis, zijn depressief of hebben te kampen met andere ernstige aandoeningen. In het land van herkomst zijn niet altijd de nodige medische voorzieningen of deze zijn slecht toegankelijk. Als een persoon vervolgens toch wordt teruggestuurd, kan dit ernstige lichamelijke of geestelijke schade tot gevolg hebben zoals invaliditeit of in sommige gevallen zelfs overlijden. Iemand kan op grond van zijn medische situatie in eerste instantie uitstel van vertrek krijgen en daarna eventueel een verblijfsvergunning op medische gronden. Echter moet de medische situatie van de persoon dan wel zodanig ernstig zijn dat er binnen 3 maanden ernstig letsel ontstaat of komt te overlijden wanneer hij of zij geen behandeling krijgt. En daarbij moet dan nog geconstateerd zijn dat er geen mogelijkheden voor behandeling voor de betreffende persoon in het land van herkomst aanwezig is. Lees hier het verhaal van Abou.

Cliënten die wij opvangen vanwege schrijnende omstandigheden, zonder direct (juridisch) perspectief.

In enkele gevallen besluiten wij op grond van humanitaire redenen om een persoon op te vangen, ondanks het ontbreken van een direct perspectief. Bijvoorbeeld wanneer iemand er medisch zeer slecht aan toe is. Lees hier de verhalen van Ismael en John.

Cliënten die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren.
Het kan voorkomen dat iemand wel wil terugkeren naar zijn land van herkomst, maar dat het praktisch gezien gewoon niet lukt. Om terug te keren zijn reisdocumenten nodig, die niet altijd worden verstrekt door het land van herkomst. Deze groep mensen bevindt zich tussen wal en schip. Zij mogen hier niet blijven, maar kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst. Lees hier het verhaal van Ghan.

Cliënten die willen terugkeren naar hun land van herkomst en daarbij hulp nodig hebben.
De Rijksoverheid verwacht van een afgewezen asielzoeker dat hij/zij binnen 4 weken na een negatieve uitspraak van de Rechtbank uit eigen beweging terugkeert. Soms lukt dit echter niet binnen de gestelde termijn, bijvoorbeeld omdat het tot op heden niet lukt om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Een aantal van onze cliënten wil graag terug naar hun land van herkomst. Wij begeleiden hen in het terugkeertraject en helpen hen om alsnog de juiste documenten te verkrijgen.  Lees hier het verhaal van Lukuman.

Back To Top